fbpx Muzeum Řemesel | Teenager program 10+ | expozice řemesel Přejít k hlavnímu obsahu
Načítání...

Program je určen pro:
•  4. - 9. třídu základní školy
•  počet dětí ve skupině: 12 - 30

Délka programu:
•   základní 90 min, zkrácená (volitelně 30 nebo 60 min)

Cena:
•  90 min - 90 Kč / žák
•  60 min - 70 Kč / žák
•  30 min - 60 Kč / žák
•  pedagogický doprovod zdarma
 
Návaznost vzdělávacího programu na RVP ZV a PV:

•  Využití programu ve vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost.
•  Uplatnění v předmětech: Vlastivěda, Občanská výchova, Společenskovědní seminář.
•  Program podporuje a rozvíjí tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení,
   Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální.
•  Program se vztahuje k těmto průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova.
 

Cíle programu:
Jak se vyrábí bota? Jak se peče chleba? Žáci se na základě vlastního objevování a bádání seznámí s některými postupy výroby. Důraz je kladen na získání osobitých zkušeností a zážitků z kontaktu s řemesly. Pod vedením lektora, ve spolupráci s učitelským doprovodem, budou pracovat s autentickými předměty, materiály, připravenými pracovními listy, textovými a obrazovými materiály. Pracovní listy si žáci odnesou do školy, kde s nimi mohou dále pracovat a připomínat si tak získané informace. Cílem programu je rozvíjet úctu k lidské práci a vzniklým hodnotám. Program svou náplní podporuje znovuoživení řemesel a zaměřuje se na rozvíjení jejich společenské prestiže. Při programu jsou využity metody objektové učení, kritické myšlení, aktivní skupinové vyučování, práce s textem, obrazem a zážitková pedagogika.

Koncepce programu:
• Hledání odpovědí na otázky: Co pro žáky představuje muzeum a co řemeslo?

• Formou soutěže mezi jednotlivými skupinami žáci zjišťují informace o vybraných řemeslech.

• Práce s autentickými muzejními předměty – žáci musí vypátrat, k jakému řemeslu patří.

• Pracují s texty a obrázky, skládají výrobní postupy.

• Hra „Pravda x lež“ – vtipná forma poznání.

• Pracují s plánkem muzea, kam si dělají své poznámky.

• Hledají v muzeu předměty skryté za slovními hříčkami.
 
Objednání programu:
•  Termín návštěvy lze objednat na: edukace@muzeumremesel.cz
•  Objednávka se stává závaznou po předchozím potvrzení Muzea řemesel (edukace@muzeumremesel.cz)

•  Program lze objednávat pouze ve školním roce, tj. od září do června

Konzultace a dotazy:
•  tel. +420 465 622 160, e-mail: edukace@muzeumremesel.cz

V objektu muzea se můžete i naobědvat v nekuřácké restauraci, skupiny nutno objednat předem na: restaurace@novydvur-letohrad.cz, tel. 465 621 555.